Asseco raeunovodstveni program

U Poljskoj postoje mnoga pravila koja se odnose na pravila poslovanja. Neki od njih ka¾u elektronski snimaèi prodaje. Mo¾emo odabrati onu koja æe financijski ureðaji biti najudobniji za vlastitu tvrtku. Na tr¾i¹tu postoje mnogi veliki modeli blagajni, a mladi poduzetnici èesto ne znaju ¹to odabrati. Fiskalni ureðaji u krakówu takoðer su ovla¹teni distributer kada i serviser koji æe podr¾ati odabir najprikladnije blagajne za odreðeni sektor. Meðutim, prvo se pobrinimo da imamo fiskalne & nbsp; vlastite jer neki porezni obveznici odustaju od trenutaènog cilja.

Ministarstvo financija je 4. studenoga 2014. donijelo novi propis o fotografijama iz obveze registriranja prodaje putem blagajni. Ona bi trebala djelovati u razdoblju od 2015. do 2016. Na¾alost, ogranièila je broj poreznih obveznika koji pru¾aju usluge vanjskim osobama i pau¹alnim poljoprivrednicima, koji su prethodno prestali s obvezom snimanja. Zatim je do¹ao do toèke eliminacije sluèajeva podcijenjenosti prodaje, jer prodavatelj nije bio obvezan izdavati raèune, posljednji je napisan samo na zahtjev kupca, pa su sluèajevi transakcije, bez tragova u evidenciji, bili rasprostranjeni. Obveza izdavanja potvrda za svaku prodaju bitno æe ote¾ati ovo zanimanje, ogranièavajuæi tako sivu zonu.

Dakle, ¹to je blagajna, ¹to je to? Najlak¹i naèin da ga kupite je da je to elektronsko posuðe za registriranje prodaje, kao i iznos PDV-a i poreza na promet. Nakon transakcije, bez obzira da li je prisutna, npr. Prodaja robe ili zamjena kotaèa u automobilu, prodavatelj ili davatelj usluge mora izdati potvrdu kupcu èija kopija ostaje u memoriji ureðaja. Na banci na dan prodaje, tzv fiskalnog izvje¹æa, u planu konsolidacije ukupnog prihoda. Registarske blagajne upisane u vlastitoj zemlji imaju tzv. OTP fiskalnu memoriju (jednokratno programiranje i jedinstveni broj.Mo¾ete upoznati dvije vrste ljudskih alata za bilje¾enje prodaje. To su samo blagajne i fiskalni pisaèi.Blagajne su alati koji rade samostalno, baza podataka proizvoda i usluga (PLU, koja se sastaje u ovom stroju.Umjesto toga, pisaè mora biti povezan s raèunalom koje je opremljeno normalnim prodajnim programom.Postoje i sustavne blagajne, koje se mogu izraditi samostalno ili spadaju u redoslijed prodajnog sustava.