Blagajna n

Mi porezni obveznici, s blagajnom, gotovo smo na svakom koraku. Bilo da se radi o taksijima, to jest, u trgovinama, to jest, u kinima, ili u velikim trgovinama ili jednom u poljima koja nude razne manje usluge. Zapravo, moguæe je beskrajno razmjenjivati. Recimo da ako kupimo ne¹to na internetu, kada primimo paket - osim samog proizvoda, trebamo dobiti i potvrdu.

To je zbog èinjenice da porezni obveznici koji prodaju robu fizièkim osobama (koje stoga ne posluju, kao i pau¹alni poljoprivrednici - u svjetlu zakona - moraju strogo voditi trgovinske zapise uz pomoæ blagajne. Praksa, meðutim, pokazuje da ona ostaje sa sada¹njosti na drugaèiji naèin.

©to da radimo kao poduzetnik kada gotovina prestane raditi kad se naljuti? I posljednji u ukusu malo u pravo vrijeme ... Ili smo mi na bilo koji naèin ne prisiljeni - po popularnim razlozima - izgubiti prodaju?

Uz uslugu, ni¹ta novo ne dolazi ovdje kao rezervna blagajna. U sluèaju kada se registar blagajne s pravom na put pokvari, porezni obveznik mo¾e jednog dana preuzeti savjet rezervnog fonda. Naravno, ako ga ima. Nesumnjivo, s pravnog stajali¹ta, poduzetnici nemaju takvu obvezu da ne¹to zamjenjuju o¹tro fiskalne kase. Meðutim, oni su dobri osobito u velikim i velikim trgovinama. U iznimnim sluèajevima - ¹to je svakako korupcija glavne banke - koja ¾eli nastaviti prodavati, sigurno je da je jedino razumno rje¹enje zadr¾ati rezervnu blagajnu. Usput: vi¹e o tome mo¾ete proèitati u umjetnosti. 111 par. 3. Zakona o PDV-u.

Neuspjeh blagajne je, bez sumnje, ni¹ta ugodno. Dobro je ¹to mo¾emo spasiti situaciju pomoæu rezervne blagajne. Recimo, meðutim, da u trenutku kada porezni obveznik od bilje¾enja prodaje s odgovarajuæim novèanim fondom odmah o tome obavijesti nadle¾ni porezni ured. Obavijest treba sadr¾avati dokumente kao ¹to su: podaci o kvaru opreme, kao i znanje o zamjeni slomljene rezervne opreme. Uèinak: najva¾nije je da rezervna blagajna dobije mjesto gdje se vr¹i prodaja.