Blagajne za lijeenike 2015

Fiskalne blagajne novitus small plus e je ureðaj za bilje¾enje prometa i iznos toplinskog poreza i PDV-a, koji je primjeren za maloprodaju. Ureðaj blagajne je elektronièki.

Neke fiskalne registarske blagajne nemaju ugraðenu memoriju ili ne naplaæuju podatke pomoæu ugraðene memorije, jer koristi vanjsku memoriju. U Italiji i Grèkoj, blagajne se ponavljaju u Poljskoj, ali su ne¹to drugaèije programirane. Akt kojim se utjeèe na kori¹tenje blagajne u registraciji prodaje je Pravilnik Ministarstva financija o obveznom registru maloprodaje.

Ovaj Zakon definitivno postavlja obvezu poduzetnika da evidentira prodaju pomoæu blagajne koja ga evidentira u on-line obrascu i da se ocjenjuje zdravim uredom generirajuæi obvezno dnevno fiskalno izvje¹æe. Fiskalne kase mogu se podijeliti na slobodne i one koje koriste raèunalo. U sluèaju ovih va¾nih registarskih blagajni, oni su ukra¹eni softverom ugraðenim u stan elektronièkog ureðaja. Blagajne s integriranim neovisnim sustavom imaju ugraðeni registar PLU kodova, a njihov korisnik mo¾e upravljati tarifama, imenima, cijenama i, ako je primjenjivo, bar kodovima odabranim za prodaju proizvoda. Velika prednost blagajne bazirane na raèunalu je nesumnjivo moguænost veæeg uplitanja u specifiène one koje mo¾emo promijeniti pomoæu raèunalne tipkovnice. Takva oprema je jednostavnija za kori¹tenje, jer omoguæava povezivanje mnogih registarskih blagajni u jedan sustav koji kontrolira IT struènjak ili osoba obuèena za upravljanje fiskalnim programom.

Raèunalni sustavi koriste pisaèe koji su povezani s blagajnom i raèunalom pomoæu posebnog softvera. Bez razloga za posljednjeg fiskalnog kupca kojeg odaberemo, pobrinimo se da imamo rezervnu fiskalnu blagajnu. Rezervna blagajna je velika prednost u sluèaju kvara jednog od ureðaja za snimanje. Kupnju dodatnog ureðaja za vino ponajprije bi trebali pru¾ati veliki trgovaèki i uslu¾ni lanci, u kojem sluèaju kupnja posebnog jela nije znaèajan tro¹ak, a najva¾nija je dobrobit kupaca. U uspjehu mikropoduzeæa, financijska pitanja mogu igrati va¾niju ulogu.