Blagajnu s eitaeem

Svaki porezni obveznik koji prodaje robu fizièkim osobama prisiljen je evidentirati promet kori¹tenjem blagajne. To je sustav koji omoguæuje primjenu odgovarajuæih nagodbi s poreznim vlastima. Iz zakona proizlazi i & nbsp; zakon je takoðer jasan.

©to je s uspjehom slomljene blagajne?

Vrijedi biti na takvim pozicijama opremljen takozvanim rezervnim novcem. Njezino upravljanje nije zakonska obveza, stoga je u profitu svakog rukovoditelja unaprijed unaprijed razmisliti o takvom rje¹enju. On savr¹eno radi u raznim izvanrednim situacijama koje ¾ele popraviti odgovarajuæu opremu. Po mom mi¹ljenju, Zakon o porezu na dodanu vrijednost jasno navodi da, ako nije moguæe stvoriti trgovaèki registar pomoæu rezervnog fonda, porezni obveznik bi trebao prestati s prodajom. Ured rezervi mo¾e ¹tititi od nepotrebnog i nepredvidivog zastoja na tom mjestu. Va¾no je upamtiti da bi se ¾elja za povlaèenjem iz prièuvnog fonda trebala prijaviti poreznom uredu, uz navoðenje kvara namje¹taja i davanja informacija o zamjenskom obroku.

Na¾alost, èim je to dodano, nedostatak blagajne, ukljuèujuæi i rezervnu blagajnu, sla¾e se s potrebom da se zaustavi prodaja. Zatim se finalizacija prodaje ne mo¾e pripremiti, a takve su aktivnosti nezakonite i mogu se akumulirati s posljedicama u su¹tini visokih financijskih optereæenja. Da ne spominjem kvalitetu u kojoj æe izvoðaè radova tra¾iti priznanicu.

Stoga je potrebno ¹to prije obavijestiti o neuspjehu servisa za popravak servisera i fiskalnih printera postnet, ali i poreznih vlasti o prekidu u kupnji evidencije u trenutku popravka ureðaja, te naravno o kupcima oko rupe u prodaji.

Samo u sluèaju internetske dra¾be, poduzetnik ne mora zaustaviti svoje uloge, ali zahtijeva ispunjavanje nekoliko uvjeta - u evidencijama se mora toèno navesti za koji je proizvod plaæanje prihvaæeno; plaæanje se gradi putem interneta ili po¹te. U ovom obliku, prodavatelj - porezni obveznik, bit æe savr¹en do zadnjeg da unese fakturu PDV-a.