Blagajnu

U sada¹nje vrijeme nitko ne mo¾e zamisliti trgovinu bez blagajne. Trgovine blagajne su jela koja bilje¾e sve fiskalne operacije u tekuæem poreznom broju. Registracija prodaje na iznos proizvedena je unosom prodajnih kodova, robe ili usluga, izravno s tipkovnice montirane u registar ili pomoæu èitaèa koda. Imena proizvoda ili usluga trebaju biti unaprijed programirana u svijesti blagajne.Kombinirane fiskalne blagajne u Poljskoj opremljene su fiskalnim idejama o OTP svojstvima, u kojima se neto i bruto promet bilje¾e na rezultat prodajnog dana, navodeæi razlièite stope PDV-a.

Drivelan Ultra

Moderna blagajna opremljena je ne samo LCD zaslonom, veæ i be¾iènim pristupom internetu. Sve se vi¹e mogu vidjeti promjene u umjetnosti blagajni. Oni su jo¹ manji, ¹to pozitivno utjeèe na jednostavnu udobnost rada i moguænost pru¾anja usluga korisnicima.Novi modeli omoguæuju bilje¾enje prodaje i izradu fiskalnog izvje¹æa bez predmetnog ili intuitivnog oblika.Ureðaji se sve èe¹æe pi¹u s osjetljivim i estetskim materijalima u kontaktu, ¹to takoðer utjeèe na udobnost rada.

Veæina modernih blagajni rade s raèunalom i omoguæuju povezivanje èitaèa barkoda i terminala za naplatu.Moderne blagajne osmi¹ljene su tako da je u uspjehu razmjene papira, kupac bio popularan uvod u potrebne trenutke.U sluèaju kvara registarske blagajne, korisnik mora pozvati servis koji je ovla¹ten za popravak blagajne. Isto vrijedi i za to da je svaka moderna blagajna zapeèaæena i da je vlasnik ne mo¾e stvoriti. Preglede mo¾e obavljati samo serviser ili porezni slu¾benik.Tijekom pregleda od Porezne uprave provjerava se sadr¾aj fiskalne memorije, cjelovitost peèata i unosi u servisnu knji¾icu o pravovremenim gotovinskim èekovima. U uspjehu otkrivanja nepravilnosti, vlasniku se mogu izreæi novèane kazne.