Cirkulirajuaei zrak

Svakog dana, kako u boravku i boravku u uredu, okru¾eni smo bogatim vanjskim tvarima koje predstavljaju presti¾ za na¹ stan i kvalitetu. Osim temeljnih otpada, kao ¹to su: mjesto, temperatura, ovla¾ivanje okoli¹a i slièno, moramo graditi s novim parama. Zrak koji udi¹emo nije u savr¹eno èistom, ali kontaminiranom, naravno, naravno. Prije oneèi¹æenja pra¹inom mo¾emo nositi maske s filterima, ali ipak postoje druge opasnosti u zraku koje je uvijek te¹ko pronaæi. Prije svega, toksièni plinovi se pridr¾avaju njih. Obièno ih se mo¾e pratiti, ali zahvaljujuæi ureðajima oblika kao ¹to je senzor otrovnog plina, koji pronalazi patogene èestice iz atmosfere i trenira njihovu prisutnost, zahvaljujuæi èemu nas upozorava na prijetnju. Na¾alost, ovaj rizik je vrlo smrtonosan, jer neke tvari kada je, primjerice, Èad bez mirisa i èesta rekreacija u atmosferi rezultira ozbiljnim zdravstvenim o¹teæenjem ili smræu. Osim formiranja stijene, ugro¾eni su i drugi èimbenici koje detektor mo¾e detektirati, na primjer sulfat, koji je diskretan pri punoj koncentraciji i uzrokuje trenutnu paralizu. Drugi otrovni plin je ugljièni dioksid, jednako opasan kao ¹to je ranije spomenuto, i amonijak - plin koji se prirodno pojavljuje u zraku iu ¹tetnijoj koncentraciji ¹tetnoj za goste. Detektori otrovnih elemenata takoðer mogu detektirati ozon i sumporni dioksid, koji je plin veæi od atmosfere i ima tendenciju da brzo popuni podruèje oko tla - od smisla samo ako smo izlo¾eni ¾ivotu, trebamo postaviti senzore u mjesto snova mogao je osjetiti prijetnju i obavijestiti nas o njemu. Ostali opasni plinovi koje nas senzor mo¾e upozoriti su korozivni klor i visoko toksièni vodikov cijanid, kao i lako topljivi u vodi, opasni klorovodik. Kao ¹to mo¾ete vidjeti, morate instalirati senzor otrovnog plina.