Civilizacijske bolesti u djece i adolescenata

Meðu civilizacijskim bolestima 21. stoljeæa svakako treba spomenuti depresiju. Iako se o njoj jednom èuje jedna faza, ona zasigurno postoji. To je psihosomatski poremeæaj koji se obièno otvara nevino - lagana tromost u jednostavnim aktivnostima, degradirano raspolo¾enje, smanjena motivacija za rad. Vremenom, ta negativna raspolo¾enja dominiraju u jednostavnom ¾ivotu slabih i zauzimaju potpunu blokadu osnovnih ¾ivotnih funkcija pored njega - bolesnici nemaju snage ustati i jesti, uèiniti ne¹to korisno, imati samoubilaèke misli, ako ne vide smisao ¾ivota.

Iako privremeno pogor¹anje raspolo¾enja ili jesenska chandra obièno prolazi spontano ili pod utjecajem odreðenih optimistiènih èimbenika, depresija se ne mo¾e izlijeèiti bez pomoæi struènjaka. Mo¾ete ga se privremeno rije¹iti, na primjer zahvaljujuæi suradnji s prijateljima, ili zahvaljujuæi lijepim stvarima, ali psiha patnje osobe je zapravo vrlo oslabljena, da neæe biti u stanju nositi se ni s najmanjim pogor¹anjem trenutne situacije - a onda æe se bolest vratiti. Pacijenti vrlo èesto djeluju u dru¹tvu, èak se svodi na èinjenicu da ih se smatra iznimno svijetlim i zadovoljnim ¾ivotom - to je maska koja potpuno nestaje kada se netko ponovno razboli. Kada je rijeè o depresiji, Krakow ima moæ izvanrednih struènjaka u zadnjem dijelu. Mora se priznati da svi oni koriste grafiku ispunjenu sastancima s pacijentima koji zahtijevaju veliku, redovitu terapiju. To je isti model psihoterapije, koji se podupire samo lijekovima, jer kao psihosomatsku bolest depresiju treba lijeèiti prvenstveno iz mentalnog zida.

Psihoterapeut poma¾e pacijentu da se ponovno naðe u svijetu koji ga okru¾uje. To poveæava njegovo samopo¹tovanje, ¹to æe ubuduæe pomoæi pacijentu da prevlada male i ¹ire barijere u ¾ivotu. To je va¾no jer depresija nije dopu¹teno stalno uklanjati trupce iz podno¾ja, morate ga nauèiti kako se nositi s problemima, jer æe i oni biti u njegovu ¾ivotu, ali morate ih voditi.