Definicija zone opasnosti od eksplozije

Zbog nedavnog postojanja raznih sigurnosnih propisa u Europskoj uniji, donesena je odluka o usklaðivanju propisa. Uvedeni su ATEX zahtjevi koji se odnose na potencijalno eksplozivne zone i alate za rad u suvremenim zonama. Cilj tih ¾eljeznica je smanjiti rizik ili njegovu cjelokupnu eliminaciju, koja nastaje uporabom proizvoda u blizini mjesta gdje se mo¾e dogoditi eksplozija, odnosno EX zona.

Zahtjevi EX-a, posebno direktiva, definiraju zahtjeve koji moraju biti zadovoljeni za odreðeni proizvod, koji je namijenjen za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama. Glavni cilj metode je uskladiti postupke usklaðivanja alata i stilova obrane u suvremenim podruèjima s rizikom od eksplozije, te jamèiti njihovo ravnopravno kretanje u Europskoj uniji.Ovo pravilo vrijedi za sva elektrièna i neelektrièna jela i za¹titne metode koje æe se preporuèiti na podruèjima izlo¾enim riziku od eksplozije. ATEX zahtjevi primjenjuju se i na sigurnosne, kontrolne i ispravne ureðaje koji æe biti korisni izvan potencijalno eksplozivne atmosfere. Oni ne moraju biti njihove vlastite funkcije, ali æe doprinijeti sigurnom postojanju ureðaja i za¹titnih stilova koji æe se tamo koristiti.Direktiva definira i pokazuje usklaðenost proizvoda s ATEX zahtjevima. Proizvodi koji ispunjavaju te ¾elje, tj. Standarde usklaðene s direktivom, jo¹ uvijek moraju zadovoljiti odreðene zahtjeve. Kori¹tenje standarda nije prikladna potreba, a takav postupak usklaðivanja veæ postoji. To je pitanje usklaðenosti s naèelom koji provodi tvrtka koja obavlja poslove na platformi za obavje¹æivanje koju pru¾a Europska komisija. Odstupanja se mogu dogoditi upravo u sluèaju treæe kategorije elektriène opreme i neelektriène opreme kategorije dva i tri.Ako tra¾ite ove sluèajeve, jamstvo proizvoðaèa mo¾e se izdati u posljednjoj èinjenici bez sudjelovanja prijavljenog tijela. Meðutim, slu¹atelji se slu¹aju i isti proizvoðaè æe u tom obliku biti svjestan ulaska svog proizvoda na tr¾i¹te.©to se tièe glavnih zahtjeva, to su certificiranje elektriène i neelektriène opreme, samopotvrðivanje, zahtjevi za radne stanice i hodanje unutar Europske unije u obveznom tipu koji je takoðer superiornog karaktera.