Direktiva europske unije br 94 62 ec

ATEX direktiva je tipièan naziv direktive Europske unije, koja objedinjuje odredbe o zahtjevima koji moraju biti dopu¹teni za proizvode pu¹tene u uporabu u potencijalno eksplozivnim podruèjima. To omoguæuje znaèajnu protoènost robe izmeðu svih dr¾ava èlanica jer je, kao ¹to znamo, slobodan protok materijala jedinstven od prvih pretpostavki Europske zajednice.

http://hr.healthymode.eu/revitalum-mind-plus-lijek-za-poboljsanje-memorije-i-koncentracije/

U Poljskoj je ATEX opisan u Uredbi ministra za uloge u uvjetima bitnih zahtjeva za opremu i za¹titne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, kao i informacije o materijalima i izvedenicama (ATEX Direktiva 94/9 / EC.U naèelu, ¹kola detaljno opisuje potrebne sigurnosne razine i postupke koje proizvod treba obaviti u odnosu na centar u kojem æe se proizvoditi. Uvijek imajte na umu da uz zahtjeve ATEX direktive, svaki proizvod mora biti u skladu sa smjernicama koje proizlaze iz vlastitih primjenjivih zakona koji se odnose na odreðeni asortiman i imaju potrebne certifikate.Glavno okru¾enje u kojem se postavlja naèelo su rudnici, posebno podzemni, izlo¾eni eksplozijama metana i / ili ugljene pra¹ine. Ostale ranjive zone ukljuèuju kemijska postrojenja, elektrane, tvornice cementa, postrojenja za preradu drva i umjetna tijela. Prisutnost eksplozivnih koncentracija u zraku i uèestalost njihovog odreðivanja odreðuju klasifikaciju prostora kao zone eksplozije. Proizvod koji ne dobiva certifikat trebao bi biti veæ pu¹ten s tr¾i¹ta. To prije svega donosi sigurnost slu¾enja ljudima i smanjenje gubitaka povezanih s te¹kim dogaðajima. Zahvaljujuæi odgovarajuæem dizajnu svih instalacija i ureðaja, moguæe je minimalizirati opasnost od napada na odreðenu radnu stanicu praktièki na nulu.Certifikacijska tijela za materijale u Poljskoj su: UDT-CERT, ITG KOMAG, Sredi¹nji rudarski institut, Eksperimentalni rudnik "Barbara" Miko³ów i OBAC - Centar za testiranje i certificiranje Sp. z o.o. sa sjedi¹tem u Gliwicama.Izvan Europske unije primjenjuju se IECEx standardi certificiranja, èija su glavna naèela usklaðena s ATEX pravilom. Certifikacija IECEx nije potrebna na Trgu Europske zajednice.