Evidenciju proraeunskih prihoda i rashoda

Svaki porezni obveznik koji prodaje robu fizièkim osobama obvezan je evidentirati promet kori¹tenjem blagajne. Napravite ga tako da mo¾ete primijeniti odgovarajuæa poravnanja s poreznim uredima. To se odnosi na zakon & nbsp; i nepobitno je.

©to je s pogre¹nom blagajnom?

U takvim situacijama vrijedi biti opremljen takozvanim rezervnim novcem. S obzirom da to nije zakonska obveza, tj. U dobiti bilo kojeg poduzetnika, trebali biste razmisliti o takvom pu¹tanju na vrijeme. Idealno za razlièite vrste izvanrednih situacija koje ¾ele popraviti odgovarajuæu opremu. U tekstu, Zakon o PDV-u jasno propisuje da u uspjehu nedostatka moguænosti stvaranja trgovaèkog registra putem rezervnog blagajnika, porezni obveznik treba prestati s prodajom. Ured za prièuve mo¾e spasiti nepotrebne i nepredvidive zastoje u proizvodnji. Podsjetimo, spremnost za kori¹tenje rezervne blagajne trebala bi se prijaviti poreznom uredu, informirati o kvaru namje¹taja i slati informacije o zamjenskom obroku.

Na¾alost, kada je puno toga spomenuto, nedostatak registarske blagajne, ukljuèujuæi i rezervnu blagajnu, primjenjuje se s potrebom da se zaustavi prodaja. Tada ne mo¾ete dovr¹iti prodaju, a takve stvari su ilegalne i mogu se povezati s posljedicama u kvaliteti visokih financijskih optereæenja. Ne razmi¹ljajuæi o kvaliteti u kojoj æe mu¹karac tra¾iti odgovarajuæi raèun.

Potrebno je ¹to prije obavijestiti servis popravaka blagajne i fiskalnih post-marketerskih tiskara, ali i poreznih vlasti o funkcioniranju registra prometa za razdoblje popravka ureðaja, te naravno o kupoprodajnom rasponu.

Samo u sluèaju internetske prodaje, poduzetnik ne mora prekinuti svoje poslovanje, ali zahtijeva nekoliko uvjeta - evidencije koje se vode moraju biti jasno uzete u obzir za koje se robe plaæanje smatra; isplata se gradi e-po¹tom ili po¹tom. U toj situaciji, prodavatelj - porezni obveznik, bit æe povla¹ten do zadnjeg da unese fakturu PDV-a.