Ga enje medija ono to je

Vodena para je èesto kori¹teno sredstvo za ga¹enje. Baca se samo u skuèenim prostorima male kubature. Upotreba pare za ga¹enje u visokim prostorima ne daje ¾eljene rezultate. Para je niske specifiène te¾ine i ne dose¾e odgovarajuæu koncentraciju ga¹enja pod uvjetima otvorene povr¹ine.

Predla¾e se uporaba pare u interijerima èiji kubni kapacitet ne prelazi 500-520 m3. Stoga bi trebali ¾ivjeti u zatvorenoj sobi. Bilo kakvo curenje smanjit æe uèinkovitost potiskivanja pare.Najèe¹æe, vodena para stavlja u ga¹enje po¾ara koji se mogu stvoriti u prostorijama za su¹enje drva, skladi¹tima zapaljivih materijala, na brodovima, pumpanju naftnih proizvoda, stanovima s vulkanizacijskim kotlovima ili rektifikacijskim stupovima.Para, kao sredstvo za ga¹enje po¾ara, koja je korisna za ga¹enje po¾ara èvrstih tijela koja ne padaju u reakciju s vodom pod odreðenim temperaturnim uvjetima. Meðutim, nije odluèeno koristiti paru za ga¹enje po¾ara, ako æe uni¹teni materijali, u uspjehu kontakta s parom, biti uni¹teni.Kori¹tenje vodene pare za ga¹enje po¾ara uzrokuje da koncentracija kisika padne na razinu gdje je proces izgaranja ote¾an. Vodena para razbla¾uje zapaljive alkohole u prostoru za izgaranje.Najuèinkovitiji i najuèinkovitiji je ga¹enje po¾ara zasiæenom parom, koja je usmjerena na pritisak od 6 do èak 8 atmosfera.Para kao metoda za ga¹enje po¾ara mo¾e se povezati samo na posljednjim mjestima, koja se mjere sigurno¹æu da ljudi ne ¾ive u njima. Zbog visokog pritiska ga¹enja, para mo¾e biti pogubna za zdravlje, pa èak i biti èovjek.