Gospodarski razvoj poljskih teritorija u xii xiii stoljeaeu

Poduzetnici koji ¾ele prodati na najbli¾em kraju du¾ni su je registrirati ako su obvezni imati blagajnu. Za ostale tvrtke, iznos od kojeg nastaje obveza registriranja prodaje putem blagajne ili financijskih pisaèa iznosi 20.000 PLN. Na domaæem tr¾i¹tu dostupne su dvije vrste ureðaja za snimanje prodaje.

Drivelan Ultra

Ukljuèujemo blagajne i fiskalne pisaèe. U ranom stadiju oka mogu oèekivati gotovo identiène. Razlikuju se uglavnom od èinjenice da je kupnja novitus bono blagajne jeftiniji pothvat, jer ne mora biti povezan s raèunalom. Fiskalni pisaè s upotrebom posebnog softvera radi s raèunalom, treba ga spojiti, npr. Pomoæu USB prikljuèka. Potvrda od fiskalnog pisaèa nije podijeljena na raèune blagajne, a dokaz o kupnji se stvarno odluèuje. U sluèaju pisaèa, samo je naèin arhiviranja prodaje podijeljen. Umjesto druge role, pisaèi imaju ugraðene posebne memorijske kartice za prikupljanje podataka. Kombinirajuæi fiskalni pisaè s raèunalom, mo¾ete dobiti korisne funkcije od vlade, kao ¹to su praæenje prodaje, generiranje izvje¹æa, priprema izjava kao ¹to su proizvodi s malim brojem okretaja ili prodavaèi. Takoðer je moguæe kontrolirati pojedine blagajnike, procijeniti njihovu uèinkovitost ili èistoæu i pouzdanost.Svaki raèun s fiskalnog pisaèa trebao bi imati poznate marke, porezni identifikacijski broj, broj raèuna, popis èlanaka s stopom PDV-a, prodajnu vrijednost, datum, & nbsp; broj blagajnika i jedinstveni broj blagajnika.U posljednjih nekoliko mjeseci, primici oèito povezuju sve s poljskom potvrdom o lutriji. Ako niste uvijek dobili dokaze o kupnji od prodavaèa, sada svatko tko doprinosi nagradi i treba pobijediti, savjesno radi i crpi svoje raèune. Dru¹tvena akcija zasigurno æe uzeti ¾eljeni plod, a mo¾e zaraditi potrebnu naviku èuvanja raèuna.