Isporuka tornja

Unatoè èinjenici da u svakom domu postoji miran pristup drugim izvorima energije, ponekad se mo¾e pridr¾avati prekida napajanja. Postoji situacija koja se obièno mora organizirati, a takoðer je vjerojatno da æe doæi i iz unutarnjih neuspjeha, kao i zbog strane dobavljaèa energije. U takvim trenucima kada nema struje, potrebno je ukljuèiti rasvjetu u zgradi. Stoga je posebno va¾no kada kuæa nije napravljena u gluhom, i svi okupljeni u njoj æe trebati u takvim stvarima kada je lako napustiti zamraèenu unutra¹njost predmeta.

Takvo svjetlo povezano je s odr¾avanjem odgovarajuæih zdravstvenih i sigurnosnih propisa, koji bi trebali djelovati u bilo kojem pogonu, bez obzira na njegov zadatak. Uz njegovu pomoæ uspijeva precizno istaknuti hodnike i izlaze u nu¾di. Ove svjetiljke tada koriste minimalni napon, ali je toliko jak da su i putovanje do rje¹enja i piktogrami bili oèiti ljudima koji æe poku¹ati napustiti objekt.Vrijedi vidjeti da se takve svjetiljke mogu izdati u mnogo bogatijem kuæi¹tu, kako pravokutnom tako i ovalnom. Zahvaljujuæi tome, praktièki se mogu prilagoditi velikim zgradama i èekati da se provjeri gdje god se ugraðuju.

Dr Farin Man

Vrlo èesto se takvo svjetlo isporuèuje odmah s piktogramima koji ukazuju na izlazak iz evakuacije io tome koju svrhu slijediti kako bismo mogli ¹to prije stiæi do njega. Svaka kuæa, koja je ureðena u ovoj vrsti rasvjete, mo¾e ¾enama pru¾iti veæe sigurnosno iskustvo. Èak i na mjestu realne opasnosti za ¾ivot, zaposlenici æe moæi napraviti pauzu i odmah se prebaciti kako bi rije¹ili najkraæi moguæi put koji æe se provesti.