Kupnja slu benog automobila od strane zaposlenika

Prilikom dono¹enja rezolucije o kupnji automobila najprije trebamo razmisliti o tome ili æemo tra¾iti idealan standard u auto-servisu ili æemo iskoristiti ponudu provizije. Oba rje¹enja stvaraju izravne odluke i prednosti, a koja æe nam biti èi¹æa, ona takoðer ¾eli financijsku slobodu od na¹ih osobnih preferencija. Najva¾nija vrijednost rabljenih automobila i nedostatak novih je njihova cijena. Zahvaljujuæi èinjenici da su pristupaèniji od automobila ravno iz salona, za isti iznos mo¾emo dobiti model èak i za vi¹u kvalitetu. Vrijednost automobila koji izlazi iz salona odmah poèinje padati. Nakon godinu dana smanjuje se za gotovo 30 posto, a nakon tri godine moæi æemo ga prenijeti za samo 40 do 50 posto kupovne cijene. Smanjenje prednosti je izuzetno veliko za vrlo vrijedne automobile, koji se koriste kao luksuzno dobro. Zato najvi¹e plaæate za trogodi¹nji automobil. Od norme, oni takoðer nisu iskori¹teni i njihova vrijednost u kontaktu s realnom cijenom i izgledom automobila najatraktivnija je. Kupnja starog automobila (iako su ponekad vrlo jeftina mo¾e otkriti kobnu odluku. Prije svega, potro¹nja na promjene u konaènici mo¾e biti skuplja od samog automobila. Drugo, mo¾emo u¾ivati u ¾rtvi varalice, koja skriva razne odluke i skupe èinjenice od nas, kao ¹to je, na primjer, teèaj.

Prednost novih vozila svakako je da imamo slobodu izbora opreme i boje. Èak i najsitniji detalji mogu se prilagoditi va¹im interesima i interesima. Kupnja automobila iz sljedeæe ruke ne dopu¹ta izbor dovoljno ¹irokog da se zavara u manje va¾nim ulogama. Veliki asortiman koji nude saloni, ipak je u stanu koji zadovoljava oèekivanja i najzahtjevnijih vozaèa. Automobil kupljen u salonu je garancija, ¹to je prednost, ali je povezana s dodatnim tro¹kovima. Mi smo du¾ni sami financirati popravke koji dolaze iz zdrave eksploatacije, a kako ne bismo izgubili tu deklaraciju, moramo raditi u ovla¹tenim salonima, gdje su oni mnogo skuplji. Kupnja automobila je aktivnost tijekom koje ¾elimo imati na umu, èak i njezinu cijenu, ali i potencijalne tro¹kove koji su ogranièeni na njegovo preuzimanje. Kada kupujete automobil u salonu, imamo jamstvo da neæemo biti prevareni u pogledu njegovog stanja, ali æe izgubiti mnogo na cijenama, tako da æe svaka prodaja biti nepovoljna za nas. Ako donesemo riziènu odluku o kupnji rabljenog automobila, ona se mo¾e predstaviti kao jama bez dna i novac koji æe mu se dati pokazat æe se prilièno izgubljenim nego ¹to je ulo¾eno. Zatim morate pa¾ljivo razmotriti njegov oblik i pona¹anje s odreðenim nepovjerenjem iz kojeg æete ga kupiti. Vrijedno je iæi na provjerenu proviziju, koja ide prema pravom mi¹ljenju. To je isto jamstvo za nas da neæemo biti ¾rtve varalice. Na¹e financijske ponude treba pa¾ljivo procijeniti. Novi, iako iskori¹ten, automobil je najrazumnija opcija, a to je posebna stvar koju smatramo najprikladnijim rje¹enjem za nas.