Medicinska croatia

Pretpostavimo da nam je potrebna hitna lijeènièka pomoæ. Ne zato ¹to je na¹e tijelo veæ zato ¹to osjeæamo sna¾ne probleme s na¹om psihièkom. Nije irelevantno jesmo li se volontirao za psihijatra ili su ga uèinili na¹i prijatelji u umjetnosti na¹eg biæa ili zdravlja. U svakom sluèaju, posjet psihijatrici, kao i u uspjehu s te¹kom nekom drugom struènjaku, zahtijeva odgovarajuæe pripreme.

Prvi posjet psihijatra æe biti puni razgovor. Morat æemo prièati o na¹im problemima kada su poèeli, kako su ih razumjeli i ¹to rade. Upravo vrijeme razbijanja, sposobnost povjerenja u neobièan karakter bolesti koje nas muèi, je super. Stoga razmislite o tome ¹to ¾elite reæi svom lijeèniku. Naravno, ne smatramo da skrivanje neke bolesti na¹eg psihijatara, upravo suprotno. Da bi lijeènik pomogao u cjelini, on mora znati ¹to je moguæe vi¹e bilo kojeg elementa povezanog s dolaskom njegovih problema, stoga je po¾eljno podsjetiti na sve moguæe èinjenice povezane s mentalnim promjenama. Ne bi se trebali iznenaditi ako psihijatar tra¾i razgovor s bliskim èlanovima obitelji i mu¹karcima u tom razdoblju.

Prije prvog posjeta psihijatru, potrebno je pregledati va¹u trenutnu prehranu, lijekove i tretmane. Na primjer, akutno trovanje metilnim alkoholom ili velike infekcije mogu cilj stvoriti depresiju, ozbiljan nedostatak vitamina B1 mo¾e uzrokovati psihozu, B12 uzrokuje pospanost i snove, kroniènu bol i buke, kao i zastarjele operacija mo¾e dovesti do preosjetljivosti na osjetilne i emocionalne ljuljaèke. Psihijatar, u trenutku dobivanja odgovarajuæe i savr¹enu sliku zdravstvenog stanja pacijenta mo¾e odabrati slanje osobu lijeèi naknadnih ispitivanja. ©to se jo¹ mo¾e naruèiti dodatne testove s neurologa ili internist, a mo¾da morati predstaviti istra¾ivanje prirode i urina. U mnogim sluèajevima, potpuno nezamjenjiva æe nastupiti tomografiju glave, koja æe biti potpuna slika o moguæim popravke na mre¾i lubanje.