Nema struje struje

Vrlo èesto, kada kupovina ide na novi naèin trgovaèkih centara, ljudi su prije svega oko onoga ¹to je potrebno kupiti. Meðutim, mo¾e se dogoditi i da æe, kada bude na putu, planovi biti onemoguæeni iznenadnim nedostatkom elektriène energije. U visokoj sezoni, kad cijela trgovina iznenada tone u noæ, nema napajanja u hitnim sluèajevima. Pogotovo ¹to je apsolutno nemoguæe predvidjeti kako to postiæi. Osvjetljenje èesto mo¾e iæi sasvim neoèekivano, pa je va¾no da ljudi koji se upoznaju u objektu veæ mogu izaæi van.

Tada je veliko, ako se pije razlog, da se u novim izvorima i galerijama za kupovinu, da je bilo koji problem ispravno povezan s pristupom nedavnom izvoru energije. Takvi ciljevi su ponekad aktivni do kasnih noænih vremena, a ako nema struje ubrzo nakon mraka, tada sustav neæe biti vidljiv. U okusu iznenada uranjajuæi u noæ, ljudi mogu osjetiti paniku i zlu. Va¾no je da u svakom objektu naðemo rasvjetna tijela za sluèaj nu¾de, kao i rasvjetu u nu¾di.

Napominjemo da æe prisutnost takve rasvjete biti neophodna u neuobièajeno velikim situacijama. Ovdje govorim o podacima o pojavi po¾ara na podruèju objekta. Da bi bilo lako izaæi iz zgrade, takva rasvjeta u sluèaju nu¾de ¾eljela bi postojati u inèima svjetla i sklon biti ukljuèen u bilo koje vrijeme. Zbog nedavne èinjenice da zapaljivi materijali mogu doæi u nove objekte, vrlo je va¾no da takva rasvjeta ¹to prije vodi izravno do rje¹enja za evakuaciju.

Zahvaljujuæi tome, svi okupljeni u trgovaèkom srcu ili novom objektu moæi æe napustiti okupirani prostor na sat vremena tako da se nitko ne mo¾e braniti. Posebno æe biti moguæe kada se zajedno s instalacijom za rasvjetu pojave pojavljuju piktogrami koji pokazuju u kojem smjeru treba iæi van.