Otpra ivanje luenih peaei

Na kraju, ATEX direktiva ima za cilj osigurati slobodno kretanje proizvoda koji su obuhvaæeni odredbama ovog dokumentarnog dokaza unutar Europske unije. Osim toga, nastoji minimizirati i precizno eliminirati rizik kori¹tenja alata ili obrambenih sustava u potencijalno eksplozivnim industrijama, te koji alati ili planovi nisu prilagoðeni posljednjim.

Direktiva definira bitne zahtjeve atexa u podruèju sigurnosti i za¹tite zdravlja u eksplozivnim prostorima. Ovi zahtjevi prelaze sve ljude na potencijalne izvore koji mogu zapaliti ureðaje u potencijalno eksplozivnim atmosferama. Takoðer je pogodan za za¹titne organizme koji se spontano poèinju tijekom eksplozije. Djelovanje ovih za¹titnih metoda je prije svega zaustaviti eksploziju koliko god je to moguæe, ili ogranièiti kraj njenog prijenosa. Zahtjevi za Atex se istovremeno koriste za sigurnosnu opremu. Ureðaj u planu pretpostavlja siguran rad ureðaja i njihovih vlastitih za¹titnih sustava, koji se dobivaju u prostorima ugro¾enim ovom eksplozijom. Atex zahtjevi istodobno uzimaju u obzir dijelove i podsklopove koji nisu u opsegu obavljanja samostalnih funkcija. Ali oni su va¾ni prije svega zato ¹to utjeèu na sigurnost i ureðaja i za¹titnih metoda.U cijeloj Europskoj uniji mo¾ete kupiti samo one èlanke koji su ukljuèeni u zahtjeve Direktive novog pristupa i koji prije svega ¾ele ispuniti.Odredbe ATEX direktive primjenjuju se na potpuno nove proizvode koji se prvi put isporuèuju za kupnju. Rijeè je o onim napravljenim na temelju Europske unije, kao io onima koji se uvoze u Europsku grupu.ATEX direktiva ukljuèuje:- novi proizvodi napisani u EU,- 'novi proizvodi',- novi ili rabljeni proizvodi uvezeni iz igre Europske unije,- moderne i "druge" proizvode koje je oznaèila osoba koja nije njihov primarni proizvoðaè.