Pozicioniranje i unos na web stranicu

Primarni zadatak fiskalnog pisaèa elzab je uoèiti informacije o trgovini. Fiskalni pisaè, za razliku od blagajne, uvijek radi s vanjskim sustavom, ¹to znaèi da ne predstavlja samostalno jelo. Taj vanjski organizam vjerojatno postoji na modelu raèunala opremljenog softverom posveæenim odreðenom polju.

Grey Blocker Grey Blocker . Način za sijanje kose

Komunikacija je organizirana, na primjer, preko RS232 serijskog suèelja. Ovo rje¹enje nudi moguænost ocjenjivanja i izvje¹æivanja od obiène blagajne. Dodatna prednost fiskalnih pisaèa je moguænost ispisa izvan redovnih raèuna i PDV raèuna. Kombinacija pisaèa i raèunala jamèi i svakako potpuniju brigu o izdanim dokumentima. Prikljuèeni pisaè mo¾e biti TFT zaslon u boji. Za 4,3-inèni model. Mora biti spojen na kuæi¹te ili vanjski. Takav se monitor zatim daje putem namjenskog kabela, obièno dugaèkog jednog i pol metra. Na takvom zaslonu, osim osnovnog izbornika, korisnik mo¾e, primjerice, prikazati cijene ponuðene robe ili preko reklamnih isjeèaka koji ogla¹avaju odreðenu tvrtku. Pisaè dopu¹ta prodaju materijala s robnim markama du¾eg karaktera od uobièajene blagajne, npr. Logotip u grafièkoj perspektivi mo¾emo ispisati u naslovu poznate tvrtke NIP kupcu na raèunu kao i bar kodove na raèunu. Ispisi se mogu rasporediti na papir, a ¹irina papira mo¾e se rotirati prema potrebama klijenta. Neki fiskalni pisaèi nude elektronièko kopiranje na SD ugovoru. Pristupanje & nbsp; podacima pohranjenim na SD stranici mo¾e se preuzeti s pisaèa ili raèunala. Pristup informacijama pohranjenim u SD sporazumu s raèunala omoguæuje pregled, izvje¹tavanje i kopiranje svih informacija koje korisnik tra¾i. Na primjer, mo¾ete ispisati izvje¹æe o materijalima o kojima su napravljene promjene poreznih stopa. Svi ovi sadr¾aji nemaju obiènu blagajnu.