Proces oksidacije metana

Metoda konaènih elemenata, ili metoda pune komponente, jedna je od najèe¹æih metoda izraèunavanja sustava diferencijalnih jednad¾bi. Za ¹to se koristi u izraèunu nereda?Izmeðu ostalog:- izraèune èvrstoæeOvim izraèunima kopiraju se i mehanièke konstrukcije, organizacije i ureðaji. Zahvaljujuæi analizi moguæe je prikazati, na primjer, va¾ne toèke strukture;- analiza toplinskog tokaNjegova uèinkovitost omoguæuje odreðivanje kako je izlo¾ena temperatura u predmetu koji se ispituje. Osim toga, neèistoæe definiraju gubitak topline ili optimiziraju hlaðenje;- istra¾ivanja mehanike fluidaU konstrukciji ovih testova dobivamo podatke o svojstvima fluida u dimenziji polo¾aja u nizu i prostoru. Ta znanja sudjeluju u cijeloj optimalnoj strukturi prijenosa tekuæine;- analiza zamoraTijekom njih, trajnost proizvoda odreðuje se u smislu odgovora na dugoroène ucjene. Zahvaljujuæi ovoj analizi moguæe je identificirati mjesta koja se mogu slomiti i propasti;-imuliranje ubrizgavanja plastike u situacijuIzraèunavanje mre¾a u ovom podruèju je analiza takvih svojstava kalupa, kada se dokazuje unutarnje naprezanje, ujednaèenost punjenja ili procesno skupljanje.

Kao ¹to mo¾ete vidjeti, kalkulacije nereda igraju se vrlo opse¾no. Va¾no je, meðutim, da se suoèava s ispravnom razinom kompetencija koja ih gradi. Treba imati na umu da se rezultati tih izraèuna prenose na skupinu, kao i na sigurnost rada konstrukcija, strojeva i pribora. Napredni matematièki izraèuni zahtijevaju postojanje, stoga, stvorenih od ljudi koji posjeduju ne samo znanje, veæ i odgovarajuæe iskustvo. Takve vrste mo¾emo tra¾iti u in¾enjerskim imenima specijaliziranim za numerièke izraèune. Radeæi s njima, dobit æete jamstvo zadovoljavajuæih rezultata.