Program pametne specijalizacije

Moramo iskoristiti prednosti inteligentnih softverskih sustava kako bismo dobili prednost u odnosu na konkurentske institucije. Èini nam se da je to nepotreban tro¹ak, ali nismo u pravu. Buduæi da ulaganja koja nisu nu¾no potrebna, kao ¹to ime sugerira, stvaraju veliki utjecaj ubrzo nakon kratkog vremena. Takav inteligentni pomagaè svakog imena je ERP softver. Ali objasnimo u ¹to on vjeruje.

Doslovno kratica ERP (Enterprise Resource Planning znaèi planiranje resursa poduzeæa. ERP-ovi su aplikacijski timovi koji æe uèiniti akcije na novim ekonomskim razinama uèinkovitijima. Zahvaljujuæi njemu, u moguænosti smo povezati procese koji dolaze u na¹ brand i rado vr¹imo kontrolu nad njima i uèiniti ih kraæim tempom. Takoðer ga mo¾emo koristiti za upravljanje ljudskim resursima, ¹to æe pridonijeti najuèinkovitijem kori¹tenju vremena gosta i osigurati buduæu dobit. ©iroka baza ERP programa osigurava odabir dobrog organizma u odnosu na ¾elje kupca i obveze koje ¾eli postiæi s programom. Cijene su i mnogo konkurentne i izgledaju dobro u usporedbi sa softverom ovog ¾anra drugih proizvoðaèa. ERP sustav se mo¾e koristiti u gotovo svim industrijama, ali se uspje¹no koristi u mnogim tvrtkama koje pru¾aju usluge iz potpuno razlièitih grana gospodarstva. Dobro je upotrijebiti te mjere za¹tite visoke klase za specifiène. Vlasnici robnih marki ne moraju se bojati da æe osoba od njih ukrasti znanje o funkcioniranju objekta. On pru¾a vi¹e od provoðenja financijskih i marketin¹kih analiza i jedne informacijske baze za cijelo poduzeæe.Vlasnik tvrtke koja pita o izgledu svog ureda treba koristiti ERP i utjecati na posljednje znaèajne èimbenike. Smanjenje tro¹kova, niska cijena samog softvera, svestranost i praktiènost samo su neki od njih. Davanje ovog standarda rje¹enja donosi tvrtki puno pomoæi i zaustavlja se u eri tehnolo¹kog razvoja svijeta kao obièan standard, koji bi trebao koristiti svaki vlasnik tvrtke. Sustav ¹titi svoje sposobnosti koje su vrlo va¾ne u trenucima kada je lako ukrasti informacije ili napraviti varanje. Omoguæava ljudima da budu proizvedeni, dopu¹taju da se ljudski resursi kontroliraju, dopu¹taju da budemo vi¹e nego ¹to mo¾emo zamisliti. Hajde da izaberemo mudro.