Propisi o izvanrednoj rasvjeti 2012

Na svim radnim mjestima, u bilo kojem uredu i vanjskoj instituciji, nu¾na je rasvjeta u nu¾di kako bi se poveæala i osigurala. U kojim oblicima je sigurno raditi? ©to bi svatko od nas trebao znati o materijalu takve rasvjete?

Rezervno svjetloHitna rasvjeta je prostor koji nastaje iz nepoznatih izvora od osnovnog svjetla. Va¾no je izvuæi se iz njega tijekom kvara, premda je ogranièenje ove vrste rasvjete samo na ulogu rezervnog svjetla svakako biti solidna pogre¹ka. Sustav u kojem æe se koristiti odreðen je mnogim èimbenicima, ukljuèujuæi odabrane svjetiljke za nu¾nu rasvjetu i niz rje¹enja koja æe ispuniti oèekivanja odreðene ustanove. Zakon o izgradnji detaljno navodi u kojem sluèaju je sustav hitne pomoæi projektiran i ureðen.

Kakvo je poznavanje problema ovog svjetla najva¾nije za obiènu osobu?Hitna rasvjeta za mnoge ¾ene povezuje se prije svega s rezervnom rasvjetom. Zahvaljujuæi njemu, u sluèaju problema s isporukom osnovnog svjetla, moguæe je obaviti posao. To je iznimno va¾no na mjestima kao ¹to su uredi, banke, klinike i bolnice, gdje tamna tvar koja se pojavljuje mo¾e uzrokovati ozbiljne probleme. Hitno svjetlo takoðer znaèi i rasvjeta u nu¾di. Poma¾e nam u sluèaju prijetnje, zahvaljujuæi njemu mo¾emo napustiti ugro¾eno okru¾enje na lijep naèin da izaðemo iz zgrade. Takvo osvjetljenje najèe¹æe se dobiva tijekom po¾ara, pa su pravila njegovog djelovanja toènije opisana propisima o po¾aru.

 /05/oprawy-oswietlenia-awaryjnego-lampy-led-ex-atex.pdfOsvjetljavanje rute evakuacije je iznimno va¾na uloga, a od naèina na koji æe svjetiljke biti rasporeðene na putu, postojanje mnogih ljudi mo¾e ovisiti o tome. Njihove toèke su jednostavne - moraju osigurati put za bijeg. Imaju vi¹e nego olak¹ati pristup tim alatima, koji u sluèaju po¾ara mogu spasiti ¾ivote ljudi koji istjeèu iz kuæe. Da bi se takve svjetiljke registrirale u izravnoj snazi, moraju biti dobro poznate. Odnosi se na njihovu ulogu, oznaku i mjesto u kojem æe biti dani. Posebno su va¾ne briga o velièini svjetiljki i èitljivost oznaka na njima. To je va¾no prije svega na suvremenim pozicijama, u kojima stari ljudi mogu koristiti linije evakuacije, i one koji zauzimaju probleme s vidom.