Razvoj informacijske tehnologije u posljednjih 10 godina

prolesan pure

Nitko ne sumnja da smo zaglavljeni u trenutku brzog razvoja raèunalne znanosti. Velika veæina na¹ih ¾ivota ogranièena je raèunalima i softverom. Na¾alost, to je isto ¹to i na prvi pogled, ne¹to lo¹e. Zahvaljujuæi ovisnosti o programerima, postojimo u razdoblju poveæanja uèinkovitosti va¹e karijere i stvaranja drugog stambenog zapo¹ljavanja. Neki od nas su podcijenili ulogu koju IT igra u stvaranju bogate zajednice.

Odjednom se sve vi¹e i vi¹e gleda na ERP sustav, mnogi od mojih prijatelja su u ovom trenutku, iako nisu mogli rije¹iti ono ¹to je bilo pohranjeno pod njim. Èesto se pojavljivao i na radiju i televiziji. Jednog dana, odluèio sam saznati ¹to je zapravo ERP metoda. U modernom tekstu sumirat æu ono ¹to sam nauèio.ERP je plan iz Enterprise Resource Planning. To znaèi "planiranje resursa poduzeæa". Ova rijeè ukljuèuje IT aplikacijske sustave koji ulaze u meðusobnu integraciju svih procesa koji se odvijaju na novim razinama tvrtke. Sustav erp omoguæuje optimiziranje funkcija u aspektima moæi tvrtke koje ona dobiva od takvog softvera. To se, izmeðu ostalog, radi na povr¹inama kao ¹to su upravljanje ljudskim resursima, financije, logistiku ili proizvodnju. Ovaj softver zahvaljujuæi strukturi baziranoj na modulima i multitaskingu isporuèuje se sve veæim dozama tvrtki. To radi s poznatim pobolj¹anjem cjelokupnog rada i pobolj¹anjem cjelokupnog funkcioniranja tvrtke. Zahvaljujuæi tome prisutne su i zarade pojedinih zaposlenika. Naravno, upravni odbor tvrtke ima najveæe prednosti, ali situacija ljudi koji djeluju na manjim razinama tvrtke takoðer je primjetno rasla.Pogledajmo sada kratak pregled industrija u koje su uvedeni ERP sustavi. Ovdje mo¾ete navesti mlijeènu industriju, èeliène uslu¾ne centre, trgovinu, financijsko savjetovanje, industriju povezanu s uzgojem biljaka i mnogo razlièitih. Posebno je korisno koristiti spomenuti softver u udaljenim znanstvenim i istra¾ivaèkim objektima, ¹to u velikoj mjeri znaèi uèinkovitost istra¾ivanja.