Razvoj poduzeaea subvencije eu a

Cijelo osoblje poljskih tr¾i¹nih analitièara i vrhunski rukovoditelji zbunjuju se kako pobolj¹ati funkcioniranje vlastitih imena, tako da se mogu boriti s jednostavnim zapadnim kolegama. Nije sretan pronaæi savr¹eno rje¹enje za ovu temu. Svake godine poljski uredi i organizacije gube ogromne iznose novca kao rezultat daljnjih izgubljenih ponuda za velika ulaganja.

Hallu Motion

Ako bi se taj trend mogao promijeniti, dobili bismo priliku da iskoristimo novac, koji je nekada davao pravi poticaj rastu u poljskom gospodarstvu. U meðuvremenu se ti natjeèaji obièno daju zapadnim tvrtkama. Poljaci trpe financijske gubitke od posljednjeg stupnja, npr. Kao rezultat ulaganja u projekte koji kasnije nemaju ¹anse da budu realizirani.To bi trebao biti korak naprijed u razvoju. integrirani sustav upravljanja. Danas, moæ mnogih institucija nije pa¾ljiva u rukama jedne osobe, a svi odbori imaju i udruge ljudi. Proces odluèivanja je produ¾en u ovom voæu. Èesto se odluke donose u razdoblju kada je, naravno, sada prekasno.Problem nastaje i poljska vlada, koja se priprema da ga pozorno promatra. Pozivamo na stvaranje posebnog odbora koji bi bio zainteresiran za analizu koja je na snazi na kraju uklanjanja nepotrebne birokracije, koja je na rubu uèinkovitog odluèivanja.Poljska je najveæi broj du¾nosnika u Europskoj organizaciji koji gledaju na jednog èovjeka. ©to se tièe suvremenog pitanja, trebali bismo uzeti model iz Njemaèke, koji je prije pet godina donio niz zakona koji su bili u trenutku suzbijanja prekomjerne birokracije. Zahvaljujuæi jo¹ manje du¾nosnicima, dr¾ava je poèela ¹tedjeti. Zahvaljujuæi èinjenici da vi¹e nisu morali plaæati svoje mjeseène plaæe. A du¾nosnici - osobito oni od vas, na dr¾avnoj razini, zaraðuju mnogo.Do danas neki od njih s njemaèkom dr¾avom razmi¹ljaju o visini isplaæenih otpremnina, koje su za njih bile premale.