Rje avanje diferencijalne jednad be prvog reda

U posljednjem od na¹ih politièkih aran¾mana, jedan od uobièajenih, èesto kori¹tenih slogana je mi¹ljenje da tehnologija ulazi u kolibe. Bez tehnologije u svakodnevnom ¾ivotu, nitko ne mo¾e bez. To takoðer bake ove najstarije generacije pitaju nametljivo: "Za¹to ti treba drugaèiji stroj u kuhinji, ne mo¾e¹ naribati sir i rezati kruh no¾em? Mogu ga izo¹triti kao ¹to ne mo¾e¹"

Tada æe bolesna kæi, snaha ili unuka odgovoriti s naèelom: "Ali mama / baka, onda nema drugog stroja, ovaj rezaè se koristi za rezanje svih vrsta hrane, a ne samo kruha!" I u pravu je. Takoðer mo¾ete rezati sve vrste dimljenog mesa, èak i tvrdog sira, povræa i voæa. I u okusu na drugim debelim kri¹kama. Sjajno je ¹to nije plod.Svaka dama s preklopom kuæe odlazi u kuhinju raznih vrsta kuæanskih aparata. Ponekad postoji nedostatak stana na kuænom pultu i trebalo bi odluèiti ¹to je va¾no izgubiti na vrhu i koja se jela sakriti u ormarima.Jo¹ jedan problem s moderno¹æu i uèinkovito¹æu u kuhinji je rizik koji mo¾e ugroziti neiskusnu i znati¾eljnu djecu. Sreæom, neki od proizvoðaèa kuæanskih aparata svoje jelo opremaju za¹titom djece, ali i nepa¾ljivim, pospanim kupcima i svima koji ne ¾ele èitati upute. Postoje, izmeðu ostalog, no¾evi, nema moguænosti za èi¹æenje dijelova robota, ako je to prijetnja, da stroj koji poku¹ava raditi, itd.Buduæi da rezaè èavliæa 612p pru¾a sve vrste hrane za rezanje, pouzdano æe se koristiti u svim trgovinama hrane. Tamo, osoblje obuèeno za kori¹tenje ureðaja tijekom dana koristi prednosti moderne metode.