Srednjovjekovna modna revija

Prethodne subote pripremljena je izlo¾ba najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliki broj gledatelja koji su ¾eljeli vidjeti ¹to su dizajneri uèinili za nadolazeæu sezonu. Meðu publikom mogli smo razumjeti èak i nekoliko slavnih osoba, novinare i politièare.Dobro osmi¹ljen show imao je najmanji element i sve je pro¹lo bez problema. Na sustavu smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Koristili su potpuno jednostavne i lagane tkanine s ogromnim, ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹i novinari bili su fascinirani prozraènim, ¹arenim maksi suknjama u sumi kukièanih iznosa. Osim toga, na njih su utjecale i èipke, romantiène haljine i bluze s ukrasima i vezenim bikinijem. Za ozbiljnu odjeæu dizajneri su, izmeðu ostalog, za dame predlo¾ili pletene ¹e¹ire sa sna¾nim kru¾nim raskri¾jima, ukra¹enim èipkom i ¹arenim cvijeæem.Nakon koncerta odr¾ana je aukcija lijepe vjenèanice pripremljene uglavnom za posljednju borbu. Haljina je dana osobi koja je namjeravala ostati anonimna. Osim toga, na aukciji je bilo i mnogo odjeæe iz najnovije kolekcije. Prihodi prikupljeni na ovoj aukciji bit æe preneseni poljskom siroti¹tu. Potrebno je naglasiti da tvrtka voljno podr¾ava razne dobrotvorne i pozitivne akcije. Njegovi korisnici su u vi¹e navrata nudili na¹e proizvode na prodaju i kako je predmet aukcije bio èak i posjet samim tvornicama.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija doæi do tvrtki veæ na vrhu svibnja. Osim toga, obavijestio je da brand ima otvorenu internetsku trgovinu u kojoj æe biti otvorene zbirke osim u stacionarnim tvrtkama.Poljski brand odjeæe je jedan od najistaknutijih proizvoðaèa odjeæe u tom podruèju. Postoje neke tvornice ¹irom svijeta. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, u dana¹njem prvom od mnogih najljep¹ih krojaèa, krojaèa i dizajnera. Tvrtka ima svoje kolekcije u suradnji s dizajnerima sredi¹nje Poljske. Ove su kolekcije, naravno, vrlo popularne, pa èak i prije otvaranja trgovine, oni koji su veæ spremni ujutro sagraðeni su u kilometarskim redovima. Te se zbirke izdaju na taj pojedinaèni dan.Uèinci ove tvrtke veæ dugi niz godina u¾ivaju veliko priznanje meðu potro¹aèima, kako u tu svrhu, tako iu inozemstvu. Kada pi¹u o njoj, ne spominje se moæ zadovoljstva koju je primila i koja dokazuje da su proizvodi najvi¹e cijene.

Pogledajte svoju trgovinu: Jednokratna odjeæa u Szczecinu