Zahtjevi paragona

Vrlo èesto èujemo o akcijama koje poduzimaju planove ljudi kako bi ljudi bili svjesni da bi trebali uzeti potvrdu iz trgovine. Ali za malu hranu koja jede za kruh, ova potvrda ili njezina mana nisu od najmanje va¾nosti. Uostalom, on æe isto platiti za kupovinu, bez obzira hoæe li uzeti potvrdu ili ne. A za tu novu web-lokaciju, tj. Prodavatelja i vlasnika trgovine, to je posebna razlika. Izdavanje potvrde znaèi da se kupac podmiruje s naslovom riznice.

Obveza izdavanja potvrdeMeðutim, on neæe primiti taj raèun, on æe u¹tedjeti novac jer neæe moæi obaviti kupnju, a sav novac koji klijent potro¹i æe doæi u njegov d¾ep. Ova dodatna cesta nije pravna i po¹tena. Stoga je obaveza da se registar blagajne u trgovini mora nalaziti. Za ovaj iznos, sve kupnje koje su izvr¹ili mu¹karci i zahtjev za izdavanje potvrde kupcu trebaju biti ukljuèeni u ovaj iznos. Mo¾e se dogoditi da æe poslovanje s kupovinom doæi pod kontrolu iz Porezne uprave, a da se ne pojave, au razdoblju kada ne izdamo potvrdu, ili jo¹ gore, ne kupujemo odmah za iznos koji æemo predstavljati znaèajne probleme. Prijeti takvom iznimno velikom novèanom kaznom, ne samo za vlasnika trgovine, veæ i za prodavatelja. Stoga ga treba zadr¾ati u sastavu, zanima nas obveza bu¹enja iznosa, èak i ako je vlasnik bio zloban i zapovjedio da postupi drugaèije. U sluèaju inspekcije, prodavatelj æe biti dosljedno odgovoran za nepo¹teno pona¹anje.

Izbjegavanje porezaDakle, kada pokrenete trgovinu, morate znati da mora postojati fiskalna blagajna. Blagajna u poslovanju je naravno nu¾na, kao roba koju æemo pru¾iti. Bez istog kao i bez dodatnog posla, on ne predstavlja. Mnogo registriranih primitaka u odreðenoj trgovini, ¹to su znaèajnije potvrde u trgovini, i ¹to se vi¹e plaæa porez. Iako isto ne mo¾e biti rje¹enje za nedostatak okovanih raèuna. Porezi plaæaju svi i sve se raèuna s poreznim naslovom. I doista, porezi na zaradu nisu toliko veliki kao vjerojatna kazna za neplaæanje na blagajni. To je nesumnjivo visoka suma novèanih kazni, tako da nije vrijedno riskirati. Mo¾emo zaboraviti na posljednju, bez sumnje, mnogo vi¹e nego ako pretpostavimo porez.

Odabir dobre blagajneVa¾no je da se registar blagajne uspostavi za svoje poslovanje, jer je ¹irok izbor blagajne. Postoje razne fiskalne blagajne. Izabrali smo onaj pravi s obzirom na okus i prednost trgovine koju æemo voditi. Da æe trgovina prepoznati mnogo prodavaèa, potrebno je imati puno blagajni i, kao rezultat, blagajne. U smislu pronala¾enja odgovarajuæeg fiskalnog ureðaja, vrijedi tra¾iti razlièita mi¹ljenja na internetu unosom tra¾ilice "blagajna".