Zakon o radu 92 1

U su¹tini odredbi Zakona o radu poslodavac je prisiljen osigurati ugodne i higijenske uvjete rada, a sva oprema i organizacije moraju koristiti certifikat, odnosno znak sukladnosti CE.

Certifikacija ili ocjenjivanje sukladnosti èlanka je proces sustavnog ispitivanja razine na kojoj odreðeni proizvod ispunjava odreðene zahtjeve (to je i sigurnosni zahtjev. Certifikacija strojeva ima nekoliko aspekata. Vjerojatno bi to trebao napraviti dizajner u vrijeme dizajna ili proizvoðaè na razini implementacije. Potvrdu mo¾e izvr¹iti primatelj robe ili jedinica neovisna o projektantu, proizvoðaèu ili primatelju proizvoda.Zakonski, certificiranje strojeva uvedeno je Direktivom 2006/42 / EC od 17. svibnja 2006. u povijesti strojeva. Do pravnog vremena u Poljskoj, uveden je zakonom ministra gospodarstva od 21. listopada 2008. u povijest bitnih zahtjeva za strojeve (Journal of Laws No. 199, toèka 1228, koji bi stupio na snagu 29. prosinca 2009. godine.Certifikacija stroja odnosi se na sam stroj, izmjenjivu opremu, sigurnosne komponente, graðevinski pribor, lance, u¾ad i remenje.Kriteriji za certificiranje strojeva za cijelu Europsku uniju nalaze se u Prilogu br. Takoðer dostupni za 2006/42 / EC, pod naslovom: Osnovni zahtjevi povjerenja i zdravstvene prevencije u vezi s planiranjem i izradom strojeva.Osim toga, direktiva uvodi podjelu strojeva na posebno te¹ke i druge.Certifikacija organizacija i alata koji opisuju visok stupanj rizika povezane s njihovim iskori¹tavanjem i eksploatacijom sada se odvija u fazi projektiranja. Ostala jela i ustanove podlije¾u certifikaciji tijekom unutarnje kontrole proizvodnje.Ukratko, svi alati i institucije koje mogu na bilo koji naèin pisati o prijetnji zdravlju ili postojanju zaposlenika, kao i planska mjesta, podlije¾u certifikaciji, odnosno ocjeni sukladnosti.