Znanstvena dostignuaea habilitacije

Mini market Insoft je ista blagajna koja se priprema za trgovine koje se upravljaju iz sredi¹njeg ureda mre¾e. Sve aktivnosti osoblja u supermarketima usmjerene su na slu¾bu za korisnike i prodaju, dok su ostale stvari automatizirane i smanjene. Softver za kupnju PC-Market Insoft u sjedi¹tu i Mini-market Insoft u supermarketima su rje¹enja koja se odnose na servisiranje mre¾e vlastitih trgovina ili proizvodnju u fran¹izni standard. U takvom sustavu, uloga toèke karakteristiène za rje¹enje Mini-Market zadovoljava PC-Market softver.

Zahvaljujuæi takvoj konstrukciji, u moguænosti smo automatski koristiti module i funkcionalnost PC-Market softvera meðu ljudima. Sjedi¹te mre¾e mo¾e nadzirati rad svake trgovine, vr¹iti analize i ¹to se u njoj dogaða, donositi odluke o pretovaru robe robom, upravljanju asortimanom i cijenama.

©to razlikuje Insoft sustav Mini-Market?Mini-Market Insoft sustavna ploèa, zasigurno je postojala na dodirnim ureðajima. Proizvodi se takoðer mogu specificirati, njihovi parametri se mogu primijeniti i mogu se ukloniti.

Zahvaljujuæi uno¹enju po¹iljki u sjedi¹te i potvrðivanju ispravnosti isporuka u postrojenju uz odr¾avanje kolektora, u¹tedjet æete vi¹e vremena.

Podr¹ka za sustave lojalnosti koji se temelje na rabatima i elementima. Pravila su postavljena centralno, a èitanje kartice automatski odobrava pravila o rabatu na ugovorima.

Sustav æe vidjeti stanje robe u pravom redoslijedu, pa je va¾no brzo odluèiti o sljedeæoj isporuci ili prijenosu robe izmeðu trgovina.

Mini-market Insoft program podr¾ava vi¹ejeziène sposobnosti, ¹to omoguæuje uvoðenje jedinstvenog sustava za cijeli lanac trgovina bez obzira na zemlju u kojoj se nalaze.

Mini-tr¾i¹te Insoft izvje¹æa cijelo vrijeme, ukljuèujuæi ¹to su prodane prodavaonice, koliko novca se smatra da padaju u blagajne u nekim trgovinama, koja mar¾a su kupili na prodanoj robi.